Karib Restaurante Bar

Calle Larga, Arsenal No. 8b-58